Aydınlatma Metni

Solutera Teknoloji ve Bilişim Çözümleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verilerinizin; aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle sistemlerimize kaydedilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, yasal sınırlar dahilinde aktarılması, sınıflandırılması, güncellenmesi söz konusu olabilecek ve kişisel verileriniz KVKK’da sayılan şartlara uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Veri Sorumlusu :

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu doğrultuda ANARI (SOLUTERA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) veri sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir.

 1.  İşlenen Kişisel Veriler ve Hukuki Sebep:
İŞLENEN KİŞİSEL VERİHUKUKİ SEBEBİ

KİMLİK BİLGİSİ

Ad Soyad, TC Kimlik Numarası

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan

doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Açık Rıza

 

 

İLETİŞİM BİLGİSİ

Cep Telefon Numarası, E- Posta Adresi, Adres

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan

doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Açık Rıza

 

 

FİNANS BİLGİSİ

Kredi – Banka Kartı Bilgileri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan

doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Açık Rıza

 

KULLANICI BİLGİSİ

Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Kullanıcı Talep Veya Şikayetleri, Uygulama Şifre Bilgisi, Mobil Aygıtın İşletim Sistemi Versiyonu Bilgisi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan

doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Açık Rıza

KONUM BİLGİSİ

Kullanıcının Hizmet Aldığı, Alacağı ve Almak İstediği İstasyon Bilgisi(Konum)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan

doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Açık Rıza

 

 1.  KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI:

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Üyelik işlemlerinin (üyelik oluşturulması, iptali veya bilgi güncelleme), kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Mobil uygulama bildirimleri göndermek
 • Fatura düzenlenmesi, fatura iptali işlemleri, mobil uygulama üzerinden ödeme yapmak olmak üzere finansal işlemlerin yerine getirilmesi,
 • İletişim izinlerinizi yönetmenizi sağlanmak,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mobil uygulama bildirimlerine onay verilmesi halinde şarj işlemleri, hesap durumu, işlemlerinin ödeme durumları, Estasyon hakkındaki gelişmeler ve güncel kampanyalar hakkında mobil uygulama üzerinden bildirim göndermek, 
 • Ürün / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi,
 • Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesi,
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi, kişiselleştirilmiş tekliflerin sunulması,
 • Anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda elektronik yollarla iletişime geçilmesi,
 • Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi,
 • Yasal mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması,
 1.   İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz ticari hayatın gereklilikleri kapsamında aktarım amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak; satış sonrası ve satış süreci destek süreçlerinin yürütülmesi, iş / çözüm ortaklarımızla çalışmaların yürütülmesi, asistans hizmeti süreçlerinin yürütülmesi,  ticari ileti gönderimi ve müşteri memnuniyet araştırmaları için destek hizmet alınması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması amaçlarıyla yalnızca hizmetin gerektirdiği ölçüde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları yurt içi ve yurt dışında olmak üzere aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • Yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma – konularında hizmet alınan Boyang Energy Technology Co., Ltd. başta olmak üzere tüm tedarikçiler,
 • Bankalar ve finansman şirketleri,
 • Çağrı merkezi kanalı ile kullanıcı taleplerinin sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçiler,
 • Hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel konularda danışmanlık ve destek aldığımız tedarikçiler ve kuruluşlar,
 • Destek aldığımız ajans ve pazarlama faaliyeti yürüten şirketler,
 • Kurye ve sair taşıma şirketleri,
 • Çeşitli konularda hizmet aldığımız iş ortakları ve tedarikçiler,
 • Boyang Energy Technology Co., Ltd. bünyesindeki grup şirketleri,

Ayrıca açık rızanızı vermeniz halinde ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi, kişiselleştirilmiş tekliflerin sunulması, Anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçi ve danışmanlık alınan şirketlere kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1.   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi:

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, hizmetlerimizin sunulması kapsamında Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, online iletişim araçlarımız, e-posta; fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

 1.  İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@anari.com.tr şirket mailimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.